Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Novela zákona o požární ochraně 03.01.2018
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") byl v loňském roce novelizován zákonem č. 225/2017 a touto novelou mění také zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (dále jen „zákon o PO"). Konkrétně se mění věcná příslušnost Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (dále jen „HZS LK") pro posuzování projektových dokumentací resp. požárně bezpečnostních řešení těchto staveb. Změny jsou poměrně velké a proto prosíme, abyste jim věnovali velkou pozornost. Od 1.1.2018 bude HZS LK vydávat svá závazná stanoviska ke stavbám třemi způsoby.

První linie je výkonem státního požárního dozoru za úsek požární ochrany - tuto věcnou působnost naleznete v přiložené tabulce a je vykonávána u staveb v rozsahu § 31 odst. 1 písm. b) zákona o PO. Rádi bychom upozornili zejména na změny u rodinných domů a liniových staveb. K rodinným domům se budeme vyjadřovat pouze, pokud budou mít zastavěnou plochu nad 200m2 a k liniovým stavbám pouze, pokud se bude jednat o nadzemní vedení (nadzemním vedením nejsou ani regulační stanice ani trafostanice). V působnosti nově již vůbec nemáme optická vedení a veřejná osvětlení, ať už se jedná o jakýkoliv druh vedení, další podrobnosti viz tabulka.

Druhá linie bude za úsek ochrany obyvatelstva dle zákona č. 239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS"). Úsek ochrany obyvatelstva bude za HZS LK vydávat své samostatné stanovisko pouze k podzemním liniovým stavbám v některých katastrálních územích, ve kterých se mohou nacházet stavby civilní ochrany. Místně příslušné stavební úřady byly instruovány a mají k dispozici přehled těchto katastrálních území, ve kterých budou vyžadovat stanovisko dotčeného orgánu HZS LK z hlediska ochrany obyvatelstva. Podzemní liniové stavby mimo tato k.ú. nepatří do věcné působnosti HZS LK po žádné linii. Na to, zda je nutné u HZS LK žádat o stanovisko z hlediska ochrany obyvatelstva se lze dotazovat na všech odděleních prevence a ochrany obyvatelstva u HZS LK a na všech stavebních úřadech v Libereckém kraji.

Ve třetí linii naší působnosti je stejný soubor staveb jako v té první, ale pokud u některé takové stavby úsek ochrany obyvatelstva usoudí, že ji chce také posoudit, bude za HZS LK vydáno dohromady koordinované závazné stanovisko za oba úseky. Tento způsob posuzovaní probíhal už i doteď a bude fungovat dle zavedených zvyklostí dál pouze na novém okruhu staveb viz přiložená tabulka.

Dále Vám sdělujeme, že z důvodu neexistence přechodných ustanovení ve změně zákona o požární ochraně, budou od 1.1.2018 všechna stanoviska k uvedeným stupňům řízení včetně kolaudací vydávaná pouze ke stavbám z nové věcné působnosti. Př. pokud jsme se do 31.12.2017 vyjádřili k podzemním liniovým stavbám nebo rodinným domům se zastavěnou plochou mezi 150 - 200 m2, tak po 1.1.2018 už se nebudeme vyjadřovat ani ke změně stavby před dokončením a ani k jakémukoliv druhu uvedení stavby do užívání apod.

Poslední informací je, že z věcné působnosti HZS LK vypadly některé „nízké" bytové domy (z důvodu kolize § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 31 odst. 1 písm. b4) zákona o požární ochraně - v přiložené tabulce viz POZN. 1). Proto Vám sdělujeme, že HZS LK může být stavebním úřadem osloven k součinnosti v rámci státní správy o spolupráci na úseku požární ochrany. HZS LK pak nevydá závazné stanovisko, ale jen vyjádření, kterým posoudí předložené požárně bezpečnostní řešení stavby. U těchto „nízkých" bytových domů si toto vyjádření od HZS LK nemůže vyžádat stavebník (resp. jeho zástupce), ale musí/může takto učinit stavební úřad! U bytových domů musí každá bytová jednotka tvořit samostatný požární úsek - proto HZS LK nabídl tuto spolupráci stavebním úřadům, aby docházelo ke správnému posouzení požární bezpečnosti staveb i u těchto požárně dělených staveb.

Novinek je to mnoho - seznamte se nimi prosím. Jsme si vědomi toho, že to po Novém roce bude náročné, protože nejsme jediní, kdo mají ve své legislativě změny.

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce 2017 a těšíme se na další i v Novém roce nově s číslem jednacím 2018.

Autoři: Příslušníci úseku prevence HZS LK.

 

Autor:

Obrázky k článku

Přiložené souborysoubor1.pdf  soubor1.pdf  NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 4. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI