Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

:: Odborné informace

Nová pravidla v oblasti požární ochrany staveb 23.05.2008

Blíží se okamžik, kdy se změní přístup k navrhování, provádění a užívání z pohledu požární ochrany či bezpečnosti staveb. Tím okamžikem je 1. červenec 2008, kdy nabude účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (dále jen „vyhláška"). Tím se završí dlouholeté úsilí zpracovatelů této vyhlášky, jakožto právního předpisu upravujícího navrhování, provádění a užívání staveb z pohledu požární ochrany či bezpečnosti.

Do současné doby je navrhování staveb z pohledu požární bezpečnosti realizováno na základě požadavků vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických podmínkách na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a tzv. kodexu českých technických norem pro oblast požární bezpečnosti staveb (ČSN řady 73 08XX) a dalších souvisejících ČSN. Provádění a užívání staveb z hlediska požární bezpečnosti provádělo na základě platných, obecně závazných předpisů (právních či technických).

Vyhláška si klade za cíl sjednotit v obecné rovině tato, do jisté míry „roztroušená" pravidla, a stanovit postup, který by byl, pokud možno, jednoznačný.

Vyhláška řeší v § 2 - 28 navrhování všech staveb včetně jejich umísťování a stanovuje taxativní požadavky ve všech oblastech požární bezpečnosti staveb, zejména z hlediska dělení na požární úseky, stanovování požárního rizika, požadavků na požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů, reakci použitých materiálů na oheň, technická zařízení, evakuaci osob, vymezení požárně nebezpečného prostoru a odstupové vzdálenosti, zařízení pro hašení a záchranné práce, vybavení staveb hasicími přístroji a vybavení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. Současně stanovuje požadavky na některé konkrétní druhy staveb, jako například na rodinné domy a stavby pro individuální rekreaci, bytové domy, stavby ubytovacích zařízení, stavby garáží, staveb k činnosti školy a školských zařízení atd.

V této části je nově obsažen požadavek vybavit některé druhy staveb tzv. autonomní detekcí a signalizací požáru. Jedná se zejména o stavby rodinných domů, ubytovací zařízení, stavby zdravotnických zařízení atd. (pokud není nutné instalovat elektrickou požární signalizaci), a přenosnými hasicími přístroji - například v rodinných domech. Tyto požadavky nebudou uplatňovány pro stavby navrhované před účinností vyhlášky respektive se tyto požadavky uplatní pro stavby navrhované po nabytí účinnosti vyhlášky.

Při stanovování požadavků se vyhláška opírá o již zmiňovaný „kodex norem požární bezpečnosti". Přesto je možné konstatovat, že se některé principy objevují nově a jsou dány jiným pohledem na problematiku. V této souvislosti je nutné zmínit, že v návaznosti na vyhlášku se budou jednotlivé ČSN požární bezpečnosti staveb upravovat způsobem, který plnohodnotně doplní obecné požadavky vyhlášky. Tím se setřou rozdíly mezi některými protichůdnými požadavky vyhlášky a ČSN.

§29 vyhlášky stanovuje povinnosti při realizaci staveb, kdy se musí uplatnit požadavky z vyhlášky vyplývající v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti v závislosti na stupni jejího provedení.

Požadavky na užívání staveb z pohledu požární ochrany jsou shrnuty v § 30 vyhlášky s tím, že některé specifické a konkrétní požadavky jsou uvedeny v přílohách 6, 7 a 8.

Přílohy vyhlášky, kterých je celkem 8, rozvádí detailněji obecně formulované zásady a požadavky vyplývající z textu vyhlášky. Je zde například uveden výčet ČSN požární bezpečnosti norem, které je možné při navrhování staveb z hlediska požární bezpečnosti užívat, postup pro určování počtu hasicích přístrojů, požadavek na provedení autonomní detekce a signalizace požáru atd.

Závěrem si dovoluji uvést užitečný odkaz na webové stránky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, kde se čtenářům dostanou konkrétní informace od lidí, kteří participovali na zpracování vyhlášky.

Vzhledem k tomu, že vyhláška je novým předpisem, bude nezbytně nutné „sžít" se s ní a naučit se s ní pracovat. Bohužel to bude nějaký čas trvat. Proto bude zapotřebí mít dostatek trpělivosti. Jednak z pohledu odborné veřejnosti (projektanti, odborně způsobilé osoby v PO, atd.), majitelů staveb a v neposlední řadě i z pohledu orgánů vykonávající státní požární dozor.

Autor: kpt. Ing. Ondřej Zmrhal

Obrázky k článku

Přiložené soubory


NÁVRAT ZPĚT

Pravidelná zkouška sirén: 1. 7. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI