Kontakt

Krajské ředitelství
Barvířská ul. 29/10
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100
fax: 950 470 125
spisovna.lihzslk.cz
 
ÚO Česká Lípa
spisovna.clhzslk.cz
ÚO Jablonec n.N.
spisovna.jnhzslk.cz
ÚO Semily
spisovna.smhzslk.cz
  
Datová schránka: hv4aivj
 
Najdete nás i na

webmaster
hzslk.cz

Úřední dny

pondělí a středa
8:00 - 17:00

Územní odbory

mapka ÚO Česká Lípa KŘ Liberec ÚO Jablonec nad Nisou ÚO Semily

Nacházíte se: Informace

:: Informace

Závazný postup, kterým se řídí poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Čl. I
Základní ustanovení


(1) Tento pokyn upravuje závazný postup Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje při poskytování informací fyzickým a právnickým osobám (dále jen „žadatel“) podle zákona č. 106/1999Sb. , o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“).
(2) Postup všech úseků krajského ředitelství a územních odborů při poskytování informací se řídí zákonem, usnesením vlády č.
875 ze dne 6.září 2000 a tímto pokynem.
(3) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje poskytuje informace žadateli na základě písemné či ústní žádosti nebo zveřejněním.

Čl. II
Poskytnutí informace zveřejněním

(1) Zveřejněním se poskytují informace uvedené v ustanovení § 4 zákona (dále jen „základní informace“).
Tyto základní informace se zveřejňují:

a) vyvěšením na úřední desce umístěné ve vstupních prostorách krajského ředitelství Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje v Barvířské ul. (dále jen „krajské ředitelství“)
b) vyvěšením na úředních deskách umístěných ve vstupních prostorách sídel jednotlivých územních
odborů,
c) zveřejněním na internetových stránkách HZS Libereckého kraje
www.hzslk.cz

(2) Za zveřejnění základních informací vyvěšením na úřední desce umístěné ve vstupních prostorách krajského ředitelství odpovídá kancelář krajského ředitele. Za zveřejnění základních informací vyvěšením na úředních deskách umístěných ve vstupních prostorách jednotlivých územních odborů odpovídají ředitelé územních odborů.
(3) Za zveřejnění základních informací na internetových stránkách odpovídá úsek IZS a operačního řízení, podklady zpracuje kancelář krajského ředitele.
(4) Další informace mohou být zveřejněny způsobem uvedeným v odst. 1 zejména tehdy, jestliže jde o informace, které mají obecnou platnost nebo o jejich zveřejnění požádal větší počet osob.

Čl. III
Poskytnutí informace na základě ústní žádosti

(1) Ústní žádosti o poskytnutí informace (včetně telefonických žádostí) přijímají příslušníci uvedení v příloze č. 3 tohoto pokynu v obvyklé pracovní době
(2) Přijatou ústní žádost příslušník:

a) v jednoduchých záležitostech poskytne ihned ústní informaci (poskytnutí ústní informace
nepodléhá evidenci ) příp. žadatele odkáže na zveřejněnou informaci dle čl. II
b) ve složitějších záležitostech vyzve žadatele k podání písemné žádosti, nebo poskytne písemnou
informaci i bez žádosti v případě, že žadatel sdělí své jméno a adresu, kam lze písemnou
informaci doručit, nebo v případě, že si žadatel bude chtít písemnou informaci převzít osobně

(3) Ústní žádost musí být před vyřízením přiměřeně posouzena z hledisek uvedených dále v čl.IV.odst.5 tohoto pokynu. Jsou-li při tomto posouzení zjištěny nedostatky žádosti, postupuje se dále následujícím způsobem:

a) je-li žádost nesrozumitelná, či příliš obecná nebo z žádosti není zřejmé, jaká informace je
požadována, žadatel je ihned vyzván k upřesnění svého požadavku
b) nevztahují-li se požadované informace k působnosti HZS Libereckého kraje, žadatel je na tuto
skutečnost upozorněn a dále je mu dle možností sděleno, do čí působnosti požadovaná
informace patří
c) vztahují-li se na poskytnutí informace omezení dle § 7 – 11 zákona, žadateli je tato skutečnost
sdělena; pokud žadatel i nadále trvá na poskytnutí informace, je nutné ho upozornit, že žádost
musí být podána písemně, neboť ústní žádost nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve
správním řízení.

Čl. IV.
Poskytnutí informace na základě písemné žádosti

(1) Písemné žádosti o poskytnutí informace přijímá podatelna krajského ředitelství a podatelny všech územních odborů každý pracovní den v obvyklé pracovní době.
(2) Za písemnou žádost o poskytnutí informace se považuje i žádost zaslaná faxem, nebo žádost podaná elektronickou poštou, pokud je na ni možné elektronicky odpovědět.
(3) Písemnou žádost o poskytnutí informace vyřizuje:

a) v případě písemných žádostí přijatých podatelnou krajského ředitelství nebo příslušníkem
krajského ředitelství uvedeným v příloze č. 3 tohoto pokynu, příslušník krajského ředitelství,
kterého vyřízením dané žádosti pověřil krajský ředitel, náměstek krajského ředitele, ředitel
kanceláře krajského ředitelství, nebo ředitel odboru krajského ředitelství
b) v případě písemných žádostí přijatých podatelnou územního odboru, nebo příslušníkem
územního odboru uvedeným v příloze č. 3 tohoto pokynu, příslušník daného územního odboru,
kterého vyřízením dané žádosti pověřil ředitel příslušného územního odboru či jeho zástupce.

(4) Při vyřizování písemné žádosti příslušník posoudí:

a) zda žádost nemá formální nedostatky ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 a 3 písm. a) zákona;
v případě zjištění některého ze zde uvedených formálních nedostatků musí být žadatel vyzván,
aby do 7 kalendářních dnů ode dne podání žádosti žádost upřesnil. Současně musí být
upozorněn, že nedostane-li HZS Libereckého kraje od žadatele odpověď do 30 kalendářních
dnů ode dne, kdy byla žádost podána, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti
b) zda se požadované informace vztahují k působnosti HZS Libereckého kraje, nevztahují-li se
požadované informace k působnosti HZS Libereckého kraje, musí být žádost odložena. Tato
skutečnost musí být i s odůvodněním žadateli sdělena, a to do 3 kalendářních dnů od doručení
žádosti.
c) zda se na poskytnutí konkrétní informace nevztahují omezení dle § 7 – 11 zákona

(5) Informace musí být žadateli poskytnuta ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího upřesnění dle § 14 odst. 3 písm. a)zákona, a to: písemně, nahlédnutím do spisu nebo na paměťových médiích.
(6) Za podmínek stanovených v § 14 odst. 5 zákona může být lhůta pro poskytnutí informace prodloužena, nejvýše však o deset dní. O prodloužení lhůty i o jeho důvodech musí být žadatel vždy prokazatelně informován (písemně či faxovou zprávou), a to před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
(7) O poskytnutí písemné informace musí být pořízen záznam, z něhož bude patrné:

a) datum podání žádosti,
b) jméno, příjmení a adresa žadatele (příp. adresa elektronické pošty)
c) obsah požadované informace,
d) způsob vyřízení,
e) hodnosti titul, jméno, příjmení a funkce zaměstnance, který žádost vyřizoval,
f) datum, kdy byla žadateli informace odeslána (příp. odepřena nebo odložena),
g) hodnost, titul, jméno, příjmení a funkce příslušníka, který vypracoval daný zápis.

(8) Kopii záznamu předá příslušný úsek krajského ředitelství či příslušný územní odbor ve lhůtě 15 dnů ode dne poskytnutí informace (příp. ode dne jejího odepření či odložení žádosti) kanceláři krajského ředitele.

Čl. V
Rozhodnutí o žádosti

(1) Pokud HZS Libereckého kraje žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve stanovené lhůtě rozhodnutí.
(2) Rozhodnutí musí obsahovat náležitosti uvedené v § 15 odst. 2 zákona a musí být doručeno do vlastních rukou žadatele.
(3) Rozhodnutí podepisují:

a) ředitel HZS Libereckého kraje, jedná-li se o rozhodnutí o žádosti, kterou v souladu s
čl. IV. odst. 4 písm. a) tohoto pokynu vyřizuje krajské ředitelství, nebo
b) ředitel územního odboru, jedná-li se o rozhodnutí o žádosti, kterou v souladu s
čl. IV. odst. 4 písm. b) tohoto pokynu vyřizuje daný územní odbor.

(4) Kopii vydaného rozhodnutí předá příslušný úsek krajského ředitelství či příslušný územní odbor ve lhůtě 15 dnů ode dne vydání rozhodnutí oddělení vnitřní správy kanceláře krajského ředitele, které vede centrální evidenci rozhodnutí dle čl. VIII. tohoto pokynu.
(5) Proti rozhodnutí HZS Libereckého kraje o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí, nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti dle § 15 odst. 4 zákona.
(6) Odvolání se podává u HZS Libereckého kraje. Odvolání lze ve stanovené lhůtě doručit:

a) prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo
b) osobně způsobem obdobným podání žádosti dle čl. IV. odst. 1 a 2 tohoto pokynu.

(7) O odvolání proti rozhodnutí HZS Libereckého kraje rozhoduje Generální ředitelství HZS ČR.
(8) Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. Zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI
Hrazení nákladů

(1) HZS Libereckého kraje je oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím informace. V případě telefonické či faxové žádosti nebo žádosti podané elektronickou poštou je příslušník, který žádost přijímá, povinen upozornit žadatele odpovídající formou na povinnost uhradit náklady spojené s vyhledáním a poskytnutím informace.
(2) Výši úhrady stanoví ředitel HZS Libereckého kraje, nebo ředitel příslušného územního odboru dle sazebníku stanoveného v příloze č. 2 tohoto pokynu, a to jako součet:

a) věcných nákladů spojených s vytištěním informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a
zasláním informace žadateli, a
b) osobních nákladů, jestliže se jedná o informaci, kterou je třeba vyhledat v archivu

(3) Nepřesáhne-li výše skutečných nákladů spojených s vyhledáním a poskytnutím informace částku 50,- Kč, HZS Libereckého kraje úhradu nákladů žadateli promine.
(4) Žadatel zaplatí skutečné náklady spojené s vyhledáním a poskytnutím informace v pokladně krajského ředitelství či příslušného územního odboru, nebo převodem na účet HZS Libereckého kraje.
(5) Ředitel HZS Libereckého kraje, nebo ředitel příslušného územního odboru může před zahájením prací spojených s vyhledáním a poskytnutím informace rozhodnout o tom, že žadatel je povinen zaplatit zálohu ve výši 50% předpokládaných nákladů, je-li zřejmé, že celková výše nákladů přesáhne částku 800,- Kč. Příslušný zaměstnanec v takovém případě upozorní žadatele na výši nákladů a vyzve ho k zaplacení zálohy ve lhůtě do 15 dnů. Pokud žadatel v této lhůtě zálohu nezaplatí, má se za to, že na poskytnutí informace netrvá.
(6) Ředitel HZS Libereckého kraje nebo ředitel příslušného územního odboru může rozhodnout o tom, že vydání informací bude podmíněno zaplacením úhrady. Příslušník v takovém případě upozorní žadatele na výši nákladů a vyzve ho k jejich zaplacení ve lhůtě do 15 dnů. Pokud žadatel v této lhůtě náklady nezaplatí, má se za to, že na poskytnutí informace netrvá.

Čl. VII
Evidence písemných žádostí

(1) Všechny územní odbory a všechny úseky krajského ředitelství jsou povinny vést evidenci písemných žádostí o poskytnutí informací, které vyřizovali. V evidenci musí být u každé žádosti uvedeno:

- datum podání žádosti
- jméno, příjmení a adresa žadatele (příp. adresa elektronické pošty)
- předmět žádosti
- uvedení hodnosti, titulu, jména, příjmení a funkce zaměstnance, který žádost vyřizoval
- datum vyřízení žádosti,
- výše úhrady za poskytnutí informace.

(2) Pro potřebu zpracování výroční zprávy dle čl.VIII. poskytnou všechny úseky krajského ředitelství a územní odbory v kopii písemné žádosti o poskytnutí informace a poskytnutou informaci kanceláři krajského ředitele do sedmi pracovních dnů po poskytnutí informace.
(3) Oddělení vnitřní správy kanceláře krajského ředitele vede na základě podkladů poskytovaných jednotlivými úseky krajského ředitelství a jednotlivými územními odbory centrální evidenci rozhodnutí vydaných dle článku V. tohoto pokynu.V této evidenci musí být ke každému rozhodnutí uvedeno:

a) pořadové číslo rozhodnutí,
b) označení útvaru, který rozhodnutí vydal (krajské ředitelství či některý z územních odborů),
c) číslo jednací rozhodnutí,
d) datum vydání rozhodnutí,
e) údaj, zda bylo podáno odvolání (včetně data podání odvolání),
f) datum a způsob vyřízení odvolání,
g) údaj o tom, zda bylo rozhodnutí přezkoumáno soudem,
h) výsledek soudního přezkumu.

Čl. VIII
Výroční zpráva

(1) Výroční zprávu dle § 18 zákona zpracovává Kancelář krajského ředitele na základě podkladů poskytnutých jednotlivými úseky krajského ředitelství a územních odborů dle čl. VII odst. 2.
(2) Zveřejnění výroční zprávy způsobem uvedeným v čl. II. odst. 1 tohoto pokynu zabezpečí kancelář krajského ředitele.

Pravidelná zkouška sirén: 3. 6. 2020

Skrytá sekce

heslo:  

Aktuálně

Úřední deska


Pálení vaše cesty k bezpečí
hasik_banner_1.gif, 7 kB
hzscr.jpg, 7 kB banner-dotace.jpg stan_se_hasicem.jpg, 7 kB fcb_hzslk.png, 7 kB

Důležitá čísla

Hasiči150 - Hasiči
Záchranná služba155 - Záchranná služba
policie158 - Policie ČR
112112 - Tísňová linka

Národní knihovna


(c) WebRex 2009
Powered by NESPI